SSC

Paminėtas garbus jubiliejus

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

 Spalio 11-ąją Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje Lietuvos vyskupai, Telšių vyskupijos kunigai, garbūs svečiai ir kiti tikintieji padėkos šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, paminėjo Telšių vyskupo emerito Jono Borutos SJ 75-erių metų jubiliejų. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Be kitų svečių, jubiliejaus iškilmėse dalyvavo ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.

J. Boruta  gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune – jėzuitasTelšių vyskupas emeritas, Telšių miesto garbės pilietis. 1962 m. baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą. Bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo į VU Fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 m. baigęs studijas, Jonas Boruta SJ dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute. 1975 m. slapta pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, 1981 m. – pogrindžio noviciatą Lietuvos jėzuitų provincijoje.

1982 m. apgynė disertaciją, tačiau tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę VU Mokslinė taryba išdavė pažymėjimą, liudijantį, jog jam 1982 m. kovo 9 d. suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis.

1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje vyskupas Julijonas Steponavičius slapta suteikė jam kunigystės šventimus. Suėmus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pirmąjį redaktorių kun. Sigitą Tamkevičių19831989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Jam redaktoriaujant parengtas ir išleistas dvidešimt vienas šio svarbaus leidinio numeris. Kun. Jonas Boruta drauge su kun. Vaclovu Aliuliu MIC ir kun. Albinu Deltuva (1917–1999) taip pat vadovavo slaptiems seserų vienuolių teologijos ir katechetikos kursams. Katechetų rengimo darbą jis tęsė ir laisvės sąlygomis, būdamas nuo 1989 m. Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos (vėliau – centro) nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie VDU Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, o nuo 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi.

1989 m. birželio 2 d. Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis tėvas Hansas Peteris Kolvenbachas paskyrė kun. Joną Borutą SJ Lietuvos jėzuitų provincijos vyresniuoju – provincijolu. Pasibaigus vadovavimo provincijai kadencijai, 1995 m. rugpjūčio 22 d. generalinis vyresnysis tėvas H. P. Kolvenbachas patikėjo jam šias pareigas dar trejiems metams.

1992 m. spalio 19 d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo vyskupo Jono Borutos SJ disertaciją, jam suteikdama gamtos mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 1992 m. iki šiol kun. Jonas Boruta SJ dirbo docentu VU Istorijos fakultete. Jis taip pat yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos viceprezidentas mokslo sričiai, o 1997 m. išrinktas LKMA akademiku.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė Joną Borutą SJ Telšių vyskupu. Nuo 2005 m. eina Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininko pareigas.

Tel­šių šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos dva­si­nin­kų ir pa­ra­pi­jie­čių siū­ly­mu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą Tel­šių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti JE Tel­šių vys­ku­pui Jo­nui Bo­ru­tai SJ. Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja įvyko 2010 m. Rugpjūčio 31 Tel­šių šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ro­je.

2017 m. Popiežiui Pranciškui įteikė atsistatydinimo iš Telšių vyskupo ordinaro pareigų prašymą, kuris buvo patenkintas 2017 m. rugsėjo 18 d.

 

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode