Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Šventojo Sosto diplomatas: čiabuvių kultūros nėra našta

Jungtinių Tautų Organizacijos generalinė asamblėja 2019 metus paskelbė Tarptautiniais čiabuvių kalbų metais. Pasaulyje tokių kalbų yra per septynis tūkstančius, jomis kalba per 370 milijonų žmonių, gyvenančių 90 kraštų. Kalba yra ne vien bendravimo priemonė. Kiekviena iš jų atspindi unikalų požiūrį į pasaulį, unikalų pasaulio supratimą, yra savitos kultūros dalis. Tačiau beveik 2700 kalbų gali netolimoje ateityje išnykti.

Popiežiaus bendroji audiencija: kas iš Dievo – ilgai tveria

Tęsdamas katechezę apie Apaštalų darbų knygą, pasakojančią apie Evangelijos skelbimo pradžią, pirmųjų krikščionių užsidegimą ir džiaugsmą, bet drauge ir didelius sunkumus bei pasipriešinimą, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie teisų ir išmintingą fariziejų Gamalielį.

Taika neturi būti priimama kaip savaime suprantamas dalykas

Rugsėjo 15–17 dienomis Madride vyko tarpreliginis Maldos susitikimas už taiką, kurį organizavo Šv. Egidijaus bendruomenė. Renginio, suburiančio draugėn šimtus dvasininkų iš įvairių pasaulio kraštų, tema: „Taika be sienų“. Šiuo pavadinimu buvo norima priminti Rytų ir Vakarų Europą skyrusios Berlyno sienos griūtį bei po to sekusius pokyčius, kurie vedė Europą vienybės ir taikos keliu.

Šv. Juozapas iš Kupertino, pranciškonas

Rugsėjo 18 dieną Pranciškoniškoji šeima mini šventąjį Juozapą iš Kupertino.

Šv. Juozapas gimė Neapolio karalystėje, Kupertino mieste, 1603 m. Jo tėvas buvo paprastas dailidė, turėjęs didelių skolų ir gyvenęs labai sunkiomis sąlygomis tuo metu, kai gimė Juozapas. Jo motina vaikui buvo labai griežta. Vėliau gyvenime Juozapas mėgo sakyti, kad atliko noviciatą dar tebebūdamas vaikas. Nepaisant to, jis papildomai atgailaudavo ir visaip marindavo savo kūną. Nuo pat vaikystės Juozapas išgyveno artimą santykį su Dievu.

Šv. Pranciškaus stigmų slėpinys

Tik prieš kelias dienas šventėme Šventojo Kryžiaus išaukštinimo iškilmę. Šiandien, rugsėjo 17 dieną, visa Pranciškoniškoji šeima, o ypač ant La Vernos kalno, pašventinto Serafino pavidalu apsireiškusio Viešpaties ir šventojo Pranciškaus, ant šio kalno gavusio stigmas, švenčia Kryžiaus slėpinį, kuris tapo matomas Neturtėlio iš Asyžiaus kūne. Kaip apaštalas Paulius rašė, nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes (Gal 6, 17). Šv. Paulius savo kūne nešiojo nukryžiuotojo Kristaus sekimo randus, o šv. Pranciškus ant rankų, kojų ir šono nešiojo Kristaus kančios ženklus.

Kaip kalbėtis apie Dievą su mažais vaikais? Atsako kun. A. Saulaitis

Jėzui nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.

Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją.“

Ir jis laimino juos apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. (Mt 10, 13–16)

Kristaus pečiai – kryžiaus skersinis

Jėzaus gerumas nusidėjėlius traukė labiau nei vabzdžius, užuodusius šviežią medų. Iš Jo Širdies savaime sklido šviesa, „kuri apšviečia kiekvieną žmogų“ (Jn 1, 9). Nenuostabu, kad Dievo Avinėlio šventumo kvapsnis traukė prie Jo tuos, kurie suprato, jog jų nuodėmės buvo tapusios jų egoizmą maitinančia šleikščia kasdiene duona, bet nežinojo, kaip iš gėdingo pataikavimo sau išsivaduoti... Gyvenimo prasmės ieškojimas yra esminis žmogaus būties lūžio taškas, nes artėjimas prie Dievo primena neabejotiną tiesą – Jis mūsų ieško tūkstančius kartų labiau nei mes Jo. 

Popiežius basiesiems augustinams: be šaknų nėra ateities

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė į generalinę kapitulą susirinkusius basųjų augustinų ordino narius. Basieji augustinai – tai septynioliktojo amžiaus pradžioje reformuota šv. Augustino regulos vienuolių atšaka. Šiandien ši vienuolija turi tik kiek daugiau nei du šimtus narių.

Į Lietuvą atvykęs „Šv. Kazimieras“ – šedevras, apie kurį niekas nežinojo

50. Tiek kambarių yra rūmuose, kuriuose nuo vaikystės gyvena mons. Marco Domenico Viola – dabartinis Šv. Lauryno bazilikos Florencijoje klebonas. Tuose namuose, menančiuose seną Violų giminės istoriją, sukabinta daugiau kaip 350 vertingų paveikslų – seniausi jų siekia XIV amžių. Ir viename iš tų kambarių kabojo ir Šv. Kazimieras. Tik dvasininkas nė neįtarė, kad praeidavo pro Lietuvos ir Lenkijos globėją.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Bonaventūra iš Barselonos

Jis vedė būdamas aštuoniolikos metų, kad įtiktų tėvui. Mikelis Batista Gran, jaunas ispanas, gyvenęs XVII a., jautė stiprų pašaukimą vienuoliniam gyvenimui, jam gerai sekėsi mokslai. Tačiau jis buvo vienintelis kuklių ūkininkų vaikas, kurie labai norėjo, kad jis padėtų jiems ūkyje. Norėdami sutvarkyti jam gyvenimą, ėmė ieškoti Mikeliui žmonos. Taip jis vedė, labiau iš paklusnumo nei iš meilės, tačiau jau po šešiolikos mėnesių tapo našliu.

Popiežius Madagaskare. Viešpats reiklus, bet nesunku juo sekti

Rugsėjo 8 dienos, sekmadienio ryte šv. Mišiose specialiai parengtame lauke sostinės Antananaryvo apylinkėse popiežiaus Pranciškaus laukė žmonių jūra: pasak organizatorių, jų skaičius galėjo siekti milijoną. Skambant giesmėms, atkartojančioms tradicinius Madagaskaro ritmus, Šventasis Tėvas iš automobilio sveikino tikinčiuosius, o vėliau vadovavo šv. Mišių aukai.

Popiežius „Gerų draugų mieste“

Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Akamasoa – gyvenvietę rytiniame Madagaskaro sostinės Antananaryvo pakrašty, kur gauna išsilavinimą ir turi darbą dvi dešimtys tūkstančių žmonių.

Popiežius Madagaskare. Atsiverti pasauliui, neprarasti savęs

Šventasis Tėvas išryškino Madagaskaro konstitucijoje paminėtą fihavanana sąvoką, kuri išreiškia pasidalijimo, savitarpio pagalbos ir solidarumo dvasią, pabrėžia šeimos ir draugystės ryšius, geranoriškumą kitiems ir aplinkai. Ši sąvoka įkūnija Madagaskaro „sielą“, kuri padeda atsispirti ir įveikti sunkumus.

Švč. M. Marijos gimimas

Galbūt kaip tik ši diena gali tapti proga padėkoti Dievui už visus juos, padėjusius mums pasijusti Dievo vaikais…

Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga.

Popiežius vyskupams, kunigams ir pašvęstiesiems: nesiilgėkime „Egipto svogūnų“

Ketvirtadienio popietę popiežius nuvyko į Maputu Nekaltojo Prasidėjimo katedrą ir joje susitiko su krašto vyskupais, kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais, katechetais ir parapijų aktyvistais. Šiame susitikime susipynė malda, liudijimai ir popiežiaus kalba. Pirmiausia Šventasis Tėvas padėjo gėlių vainiką prie Dievo Motinos atvaizdo. Vėliau jis išklausė vieno kunigo, vienos vienuolės ir vieno katecheto liudijimus. Susitikimo metu sukalbėta malda už pašaukimus ir „Tėve mūsų“. Savo kalboje popiežius Pranciškus nurodė jo klausytojams ir sau pačiam tenkantį uždavinį.

Popiežius Mozambike. Atjauta kenčiantiesiems; padėka tiems, kas jiems padeda

Greta didžiųjų susitikimų su politikais, jaunimu ir dvasininkais, kurių metu popiežius pasakė po kalbą, ketvirtadienį įvyko ir keletas mažesnių kelionės programos įvykių. Iš ryto nunciatūroje popiežius priėmė katalikiškųjų mokyklų tinklo atstovus, po pietų susitiko su nuo stichinių nelaimių nukentėjusia bendruomene, pavakare aplankė vargstančiųjų prieglaudą.

Popiežius Mozambike: kad taika galutinai įsiviešpatautų

„Džiaugiuosi, kad vėl esu Afrikoje ir pradedu savo apaštalinę kelionę šioje šalyje, labai palaimintoje gamtos grožiu ir didele kultūrine įvairove, kuri gerai žinomam jūsų tautos gyvenimo džiaugsmui prideda geresnės ateities viltį“, – sakė popiežius. Jis kalbėjo apie krašto rekonstrukciją, taiką, jaunimą ir rūpinimąsi aplinka, kurie tarpusavyje glaudžiai susiję.

Powered by BaltiCode