Pandemijos socialinės pasekmės. Azijos ganytojų balsai

Singapūro arkivyskupas Williamas Goh Seng Chye kreipėsi į savo vyskupijos tikinčiuosius ir paprašė aukoti „Caritas“ ir kitoms bažnytinėms organizacijoms, kurios dėl kovo mėnesio pabaigoje įvesto karantino nesurenka tiek lėšų, kiek anksčiau, tačiau ir toliau stengiasi vykdyti įsipareigojimus bei karitatyvinę veiklą.

„Vedusieji į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius“

Popiežiaus Pranciškaus bičiulis, Buenos Airių rabinas Abrahamas Skorka, šiuo metu taip pat dirbantis JAV Filadelfijos Šv. Juozapo universiteto žydų ir krikščionių santykių institute, šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga priminė, kaip labai jo mokymo ir gestų dėka pasikeitė katalikų ir judaizmo išpažinėjų santykiai.

Jonas Paulius II ir Aušros Vartų Gailestingumo Motina

1978 metais popiežiumi išrinktas Karolis Wojtyla savo tarnystę Romos vyskupijai ir Visuotinei Bažnyčiai pavedė Čenstakavos Dievo Motinai Marijai ir Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Marijai. Tai įvyko per naujojo popiežius tarnystės inauguracines Mišias. Jonas Paulius II homilijoje, pagarsėjusioje jo išsakytu kvietimu „nebijoti atverti durų Kristui“, sveikino pasaulio katalikus daugeliu kalbų, taip pat lietuviškai.

Šv. Faustinos minėjimas bus švenčiamas visoje Bažnyčioje

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga buvo paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, kuriuo informuojama, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šv. Faustinos Kowalskos minėjimas, švenčiamas spalio 5 d., įrašomas į visos Bažnyčios liturginį kalendorių.

Kunigystės pasitikti

K. Rahner

Viešpatie Jėzau Kristau, Tėvo Sūnau, amžinasis Kunige!

Tu pašaukei mus į savo tarnybą. Tu pasakei: sek mane! Tu dovanoji mums savo kunigystę! Tavo siunčiami mes turėsime Tavo vardu ir Tavo galia nešti vaisių. Turėsime skelbti Tavo žodį, Tavo tiesos žodį, dalinti Tavo malones, Tavo auka aukotis, Tavo atleidimą ir gailestingumą, Tavo tvirtumą nešti baimingoms žmonių širdims.

Kaip šaulys ir išlikimo mokytojas parašė knygą apie tikėjimą

Karolina Bagdonė 

Ar kada galvojote, kad Katalikų Bažnyčioje nuobodu? O gal joje gali būti ir smagu? O jeigu dar ir būtų galima išmėginti tikėjimo tiesas gyvai? Šaulys, išlikimo ekstremaliose situacijose mokytojas, teologas, fantastas Gabrielius E. Klimenka sukūrė knygą jaunimui „Pakopa po pakopos“ (Magnificat leidiniai, 2020). Ją ne tik galima skaityti, bet ir piešti, braižyti, plėšyti, merkti į vandenį, ištepti druska ar purvu. O visa tai vien tam, kad jaunuoliai suprastų, jog tikėjimas – įdomus ir „savas“ dalykas.

Priartėjo „Laudato si’ savaitė“

Gegužės 24 d. sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si‘“ paskelbimo. Sukakčiai skiriama pasaulinė maldos ir dėmesio popiežiaus enciklikoje iškeltai tematikai skatinimo kampanija gegužės 16–24 dienomis.

Kard. Ayuso: Pasaulis tenebūna toks pat, kaip prieš pandemiją

„Supratome, kad mūsų gyvenimas, mūsų bendruomenių gyvenimas negali būti atskirtas nuo kitų gyvenimo. Priklausome vieni nuo kitų.“ Taip kalbėjo kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, prieš porą dienų JTO vaizdo konferencijoje pristatydamas gegužės 14-osios maldos iniciatyvą.

Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą

Popiežius Pranciškus trečiadienį, gegužės 13 d., bendrosios audiencijos metu kreipėsi į tikinčiuosius nuotoliniu būdu iš Apaštališkųjų rūmų. Audiencijos katechezėje Pranciškus pratęsė prieš savaitę pradėtą pokalbių apie maldą seriją, kalbėjo apie visuomet arti esantį Dievą, kuris ištikimai myli kiekvieną, yra kantrus ir švelnus kaip tėvas ir motina.

Antroji katechezė apie maldą: krikščionio malda

Malda būdinga visiems, kiekvienos religijos žmonėms ir, turbūt, visiems, kurie neišpažįsta jokios religijos. Malda užgimsta slapčiausioje žmogaus vietoje, širdyje, iš jos kyla ieškojimo ilgesys. Ieškojimas „To“, („Kažko“), ieškojimas Dievo. Krikščionio maldoje „To“ ieškojimas yra apreikštas: Jėzus mums apreiškė Dievą, sakė Pranciškus trečiadienį, katechezių apie maldą antrajame pašnekesyje. Šį kartą Pranciškus kalbėjo apie krikščionio maldą.

Gegužės mėnuo. Kulka Fatimos Dievo Motinos karūnoje

Gegužės mėnesio tradicija yra melstis į Mergelę Mariją namie, šeimoje, lankyti vyskupijų ir nacionalines Marijos šventoves. Mėnesio pradžioje buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus kvietimas Dievo tautai uoliai reikšti savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Gegužės mėnuo itin reikšmingas nacionalinei Portugalijos šventovei Fatimoje, puikiai žinomai visame pasaulyje. 2017 metais ją aplankė daugiau nei devyni milijonai piligrimų, du trečdaliai iš jų – ne portugalai.

Bažnyčia. Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 10)

Ketvirtadienį Lietuvos vyskupai nuotoliniame posėdyje tarėsi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Nutarta, kad nuo šiol ir sekmadieniais tikintieji gali dalyvauti Eucharistijos šventime, tiesa visi įspėjami laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Apie Končitą ir jos tėvą Pranciškų

Končita – jauna ispanė iš Granados, Apaštalų Sosto pripažinta garbingąja. Dekretas paskelbtas šį trečiadienį, leidus popiežiui Pranciškui. Jos tėvas Pranciškus – redemptoristų kunigas – irgi susilaukė to paties pripažinimo. Ir tai įvyko tą pačią dieną. Nuo gegužės 6 dienos abu pripažinti Garbingais Dievo tarnais. Skelbdama dekretus, Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino, kad abu herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes ir yra šventumo pavyzdžiai visiems.

Yra Malonumas, yra ir Džiaugsmas

Yra du gyvenimo palydovai: MALONUMAS ir DŽIAUGSMAS. Malonimas yra kūno laimė, o džiaugsmas – sielos.

Nepasitenkink vien tik malonumais, jie tavęs pepasotins. Tu esi liūdnas, kai esi draskomas malonumo alkio, kuo daugiau tuo mėgaujies, tuo labiau alksti, ir būsi dar liūdnesnis.

Dievas įsimylėjęs žmogų...

Senas žmogus žiūri į praeitį, vaikas – į ateitį: jis pilnas vilčių ir lūkesčių. Ir po tūkstančio neišpildytų pažadų vaikas dar tikės pažadais.

Taip daug buvo katastrofų, bet jo viltis nesulaužyta –

Jis laukia Naujųjų 7003-jų metų!

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode