Tremties keliais... Aštuoniolikta dalis

Šio mėnesio pasakojimas – apie Chara Kutulas miško kirtėjųgyvenvietę, esančią Cagan Dabano kalnagūbrio priekalniuose, prie Udos kairiojo intako Ilkos upės, Zaigrajevo rajone, Buriatijos respublikoje. Čia taip pat būta lietuvių tremtinių.

Geografija

Chara Kutulas – miško kirtėjų gyvenvietė Buriatijos ASSR, Zaigrajevo r., įsikūrusi Cagan Dabano kalnagūbrio priekalniuose, Ilkos upės (kairysis Udos upės intakas) kairiajame krante. Chara Kutulas priklausė Chandagatajaus miško pramonės ūkiui (MPŪ). Ši tremtinių miško kirtėjų gyvenvietė buvo ir viena iš siaurojo geležinkelio stočių, nuo Transsibiro magistralės Novoiljinsko stoties nutolusi maždaug 50 km į šiaurės rytus.

Tremtiniai

Chara Kutulo gyvenvietę 1949 m., pastatę taigoje barakus, įkūrė patys lietuviai tremtiniai, 1948 m. atitremti į Aukštutinę Ara Kuorką, Chutorą, Tarbagatajų. Dauguma Chara Kutulo lietuvių tremtinių – ūkininkai, partizanų rėmėjai iš dabartinių Plungės, Telšių, Skuodo, Šiaulių rajonų – apie 100 šeimų (400–500 žmonių). 1949–1951 m. atitremta apie 50 moldavų šeimų ir maždaug tiek pat uzbekų.

Pirmiausia Chara Kutulo tremtiniai dirbo geležinkelio tiesimo darbuose. Buvo tiesiama nauja siaurojo geležinkelio atšaka tremtinių iškirstam miškui išvežti. Sulig iškirstu mišku vis toliau besitiesiantis siaurukas greitai tapo ne tik transporto priemone medienai vežti, bet ir važiuoti į vis tolimesnę darbo vietą (pėsčiomis tekdavo eiti apie 4–6 km). Miške tekdavo pjauti, genėti medžius, krauti juos į vagonus transportavimui. Chara Kutule pradžioje nebuvo nei medicinos punkto, nei tualeto, pirties, šulinio. Vėliau visa tai pastatė tie patys tremtiniai.

Kaip ir visada, pirmieji tremties metai Chara Kutule buvo ypač sunkūs. Prasidėjo ligos bei gausios mirtys dėl šalčio, bado, nelaimingų atsitikimų, medicinos pagalbos stokos. Dažniausiai tremtinius pakirsdavo dizenterija.

Atsiminimuose rašoma apie pabėgimus iš Chara Kutulo: „Pabėgo į Lietuvą Stupelis iš Kauno. Pagavo Sverdlovske už Uralo ir už pabėgimą nuteisė 3 metams lagerio.“

Tik po Stalino mirties prasidėjo įvairesnis gyvenimas. Keletas tremtinių susibūrė į muzikantų grupę, grojusią šokiams. Buvo atvykęs į Buriatiją iš lagerio atitremtas kunigas Petras Jasas. Melsdavosi tremtiniai dažniausiai kapinėse.

Daugelio Chara Kutule palaidotų lietuvių palaikai parvežti į Lietuvą dar iki 1991 m. Chara Kutulo kapinės yra šalia gyvenvietės, tiksliau, prie kelio Novoiljinskas–Kižinga. Šiose kapinėse tebėra apie 1955 m. tremtinio Liudo Buivydo pastatytas paminklinis akmuo su metaliniu kryžiumi ten gyvenusių tremtinių atminimui.

Kapinės

1949 m. lietuvių tremtinių įkurtoje Chara Kutulo gyvenvietėje mirusieji buvo laidojami didelėse bendrose kapinėse kartu su vietiniais rusais, moldavais tremtiniais ir kitais miško darbininkais. Iki 6-ojo dešimtmečio pabaigos čia buvo palaidota apie 50 Chara Kutule, Moigoje, Eche Gorchone ir kitose aplinkinėse gyvenvietėse mirusių lietuvių. 1955 m. L. Buivydo ir P. Usnio iniciatyva Chara Kutulo kapinėse pastatytas paminklinis akmuo su metaliniu kryžiumi visiems čia palaidotiems tremtiniams atminti. 

1992 m. Chara Kutulo kapines lankė į Buriatiją vykusi teleoperatoriaus, fotografo, keliautojo, ekspedicijų į tremties vietas organizatoriaus ir vadovo, „Lemties“ bendrijos nario Gintauto Aleknos vadovaujama ekspedicija, organizuota Lietuvos deportuotų asmenų palaikų perkėlimo ir socialinės pagalbos komiteto. Kaimas buvo išlikęs, o jo kapinės aptvertos, vis dar naudojamos ir prižiūrimos. Lietuvių kapai kapinių centre, išsidėstę bendroje grupėje, kai kur tarp jų įsiterpę ir keli vietinių rusų kapai. Ekspedicijos dalyviams atvykus vis dar stovėjo aukšti mediniai tremtinių statyti kryžiai, išliko betoniniai antkapiai ir paminklinis akmuo. Ekspedicijos metu rasti 49 palaidojimai, 18 lietuvių tremtinių kapų indentifikuota.

2015 m. Chara Kutulo kapinėse vėl lankėsi G. Alekna bendrijos „Lemtis“ organizuotos ekspedicijos metu. Kapinių infrastruktūra buvo neatpažįstamai pasikeitusi – apie 2010 m. Buriatijos lietuvių kultūros bendrijos inciatyva padedant vietiniams gyventojams čia pastatyta daug laikinų medinių kryžių.

Indentifikuoti kapai:

1. Viktorija Novogorodskienė 1893–1954 (1907–1953) m.

5. Benediktas Petkauskas 1878–1952 m.

6. Ona Petkauskienė 1895–1952 (1885–1954) m.

7. Kostas Šleinius 1865–1948 m; Veronika Šleiniūtė 1954–1955 m.

9. Antanas Neverdauskas 1878–1953 m.

10. Izabelė Šumskienė 1880–1951 m.

12. Agnieška Jasienė 1889–1951 (1891–1951) m.

22. Juozapas Juška 1866–1950 (1868–1952) m.

23. Antanas Galminas 1880–1952 (1885–1951) m.

27. Ignas Vaškys 1885–1956 (1882–1956) m.

28. Kazimieras Burneika 1869–1951 (1852–1951) m.

29. Steponas Kundrotas 1930–1951 (1929–1951) m.

34. Janina Švėgždaitė 1944–1949 m.

39. Petras Mačiuitis 1883–1954 (1885–1954) m.; Pranė Mačiuitienė 1885–1954 (1889–1954) m.

41. Anastazija Mikoliūnienė 1880–1954 (1879–1954) m.

43. Julius Skėrys 1911–1955 m.; Pranas Mickus 1884–1954 m.

44. Ieva Srėbalienė 1880–1953 (1888–1953) m.

45. Benediktas Vaišnoras 1895–1954 (1885–1954) m.

Pasak ten ne kartą pabuvojusio G. Aleknos,kapinės yra šalia Chara Kutulo gyvenvietės: „Jos aptvertos tvora, varteliai iš rytų  pusės. Lietuviški  kryžiai  dideli mediniai arba metaliniai, antkapiai betoniniai. Jie yra bendrų  kapinių centre ir vakariniame  šlaite. Lietuvių bendruomenė tvarkydama tremtinių kapus sunaikino visą kapinių infrastruktūrą. Pristatyta paprastų, jokios vertės neturinčių kryželių... Jie net neapdoroti antiseptinėmis medžiagomis. Taip, kapų vieta pažymėta laikinai, bet tai buvo galima padaryti ir nenaikinant kapinių infrastruktūros.“

Parengė Birutė ŠNEIDERAITEINĖ

Gintauto ALEKNOS nuotraukos

Powered by BaltiCode