Reklama 1

Du žuvusius sūnus ir vyrą palaidojusi 90-metė Onutė: „Skausmą malšinu malda ir prisiminimais“

 

Žiūrint į šviesias 90-metės Onutės Netikšienės akis, nesitiki, kad likimas jai skyrė tiek daug sunkių išbandymų, kurie būtų galėję palaužti ir nuvaryti į kapus net ir stipriausią žmogų.

„Be tėvelio likau 3 metukų, mamytė mirė kai man buvo 7-eri, – tyliai kalba močiutė. – Nuo tada ir pradėjau tarnauti pas svetimus, prižiūrėjau vaikus. Būdavo ir du mažiukai, kai kada ir trys ... O jeigu vieną prižiūrėdavau, tai tada kartu reikėdavo ir kitus ūkio darbus padėti dirbti: ir kiaulėm pašarą ruošti, linus braukti ir minti, ir kulti. Buvau dar tada pati maža, 7 metukų, jėgų tų nebuvo daug, bet vis tiek įsitveriu aš į tą vaikelį ir būdavo nešu kaip kačioką ir einu prie darbų...

Taip ir tarnavo mažoji Onutė svetimiems visur, kur tik ją kviesdavo: ir Užpaliuose, ir Utenoje, ir Sudeikiuose, ir Toleikiuose, kur tik jos nebūta...

Pasak Onutės, jos sesutę paėmė pas save dėdė, tačiau jai ten lengviau tikrai nebuvo.

„Pas dėdes tai sesutei ten baisiai buvo, – kalba močiutė.– Ir darban vydavo, o valgyt tai tik paskutinį kąsnelį nuo stalo duodavo: kai jau pavalgo visa šeimyna – tai jai ant kėdės padeda pavalgyti kas liko.... Ir aš tada dar galvodavau, kai ateidavau sesutės aplankyt: kai aš užaugsiu – pas save ją pasiimsiu ir mes gyvensim abidvi – va šitaip, būdavo, galvodavau ... Tačiau taip to ir nesulaukiau, ji vos 14-kos metų būdama mirė ...

Į mokyklą mergaitės darbdaviai neleido.

„Vaikeli, aš nė dienos mokyklon nėjus... O kas leis?, – liūdnai kalba Onutė. – Jeigu mokyklon reikia leisti, tai mokykla gi ne vietoje būdavo, dar paėjėti reikėdavo, gal koks kilometras gi, reikia gi žiemą apsiauti, reikia apsivilkti, reikia pavalgyti. O už ką? Kai tėvelių nėra, kam aš ten rūpiu? Vieną vaiką paaugindavau, tada kitą eidavau auginti...“

Po karo pradėjus kurti kolūkius, Onutė pradėjo dirbti ten. Būdama labai darbšti, netrukus įsigijo ir savo karvytę.

„Karvytė po to teliuką atsivedė, teliukas užaugo – tai taip va ir užsigyvenau nuo karvytės...“

Nors ir kaip sunkiai gyveno pokario metais, Onutė kiek galėjo stengėsi džiaugtis jaunyste, bendrauti su kaimo jaunimu, netgi dalyvaudavo klojimo teatro spektakliuose.

„Tuoj aš parodysiu, kiek mūsų kaimo buvo draugų, kiek mūsų kaimo buvo jaunimo, – Onutė atneša storą nuotraukų albumą ir su meile rodo nuotraukas. – Čia visas mūsų kaimas, va.... Va, čia mūsų muzikantas labai geras, armonika grodavo, labai šaunuolis... O va čia va ruošdavom šituos vaidinimus, kaip būdavo:nusistumdom šituos klojimus, panos, moterys susinešam marškas... Padarom, būdavo, sceną ir būdavo teatras.Kad ir biedna buvau, bet gyvenau, kaip sako, neblogai, draugiškai gyvenau.“

Netrukus darbšti ir išvaizdi mergina krito į akį jaunuoliui iš to paties kaimo.

„Jauni būdami apsivedėm, pradėjom nuo šaukšto gyventi... O biedni buvom... Gryčios buvo sukiužę, sulūžę...“

Tačiau netrukus po vestuvių vyras Juozas sunkiai susirgo kojos sąnario liga, daugiau kaip metus gulėjo ligoninėje, ne kartą operavosi, o tuo metu pagimdžiusi sūnų, Onutė turėjo prižiūrėti ne tik jį, tačiau ir aklą vyro tėvą, kuris gyveno kartu.

Tačiau vyras pasveiko, grįžo iš ligoninės ir darbšti pora sunkiu darbu pradėjo kurti savo gerbūvį.

„Taip, ūkiškai mes, kaip sako gyvenome, porą karvių, kiaulių laikydavau, porą prieauglių laikydavau... Juozukas traktoriumi kolūkyje pradėjo dirbti, aš taip pat laukan pradėjau eiti... Tada jau užsigyvenom, vaikai augo.“

Tačiau tada, kai sūnūs jau buvo paaugę, šeimoje įvyko baisi tragedija – važiuodami motociklu užsimušė abu Onutės sūnūs.

„Anys baigė mokyklą, – sunkiai rinkdama žodžius prisimena Onutė. – Valdukas tai jau dirbo, ir po kariuomenei jau – va, gi yra nuotrauka... O, va čia apačioj – abudu vaikeliai... Tai tadu, žinai, kaip jaunimas: iš kaimo, būdavo važiuoja Sudeikiuos, ir man vis sakydavo: „Mamyte, nupirk man motocikliukų“; vaikeli, sakydavau, lyg jausdama: „Kam tau jis? Kad užsimuštum? Net negalvok...“

Tačiau jaunuoliai motociklą vis dėlto įsigijo.

„Nusipirko tokį klerkį, susitaupę pinigėlių anys, kokį iširusį, – pasakoja močiutė. – Iš šokių važiavo, o naktį – tamsu, be šviesų gal, kai davėsi su tuo motociklu ir abu iš karto žuvo... Atvažiavo švogeris Juozuko ir kitas draugas, pasakė, kad žuvo vaikai. Jėzau, Marija, sakau, gyvent nebenoriu. Vyrui tik sušaukiau, kad nenoriu gyvent, tada iškvietė felčerį, išvežė Sudeikiuos...“

Baisus motinos sielvartas nežinojo ribų. Tiek metų su meile auginti vaikai beprasmiškai žuvo tą pačią dieną. Nerasdami sau vietos name, kur kiekvienas kampelis priminė vaikus, tėvai nusprendė persikelti į Kauną.

„Giminės čia taip mums patarė: pirkit jūs, sako, mieste kažką, nes pinigai pražus... Žinojo, kad mes turim pinigų susitaupę vaikam nupirkt butus... Ir tada Juozukas man ir sako: „Žinai, reikia, sako, keltis į miestą. Mieste – šiluma. O svarbu šiluma žmogui į senatvę... Aš ir sutikau...“

Pradžioje persikėlimas ir nauji kaimynai kiek apmaldė Onutės skausmą.

„Mano geri čia kaimynai, aplinka kokia gera, tai per šitą aplinką aš gal ir išsigelbėjau, senukai tokie buvo geri, paskui globėjai buvo, geri globėjai ir aš padėdavau jiems kažkaip – draugaudavom, bendraudavom su tais senukais... Atvažiavę iš Rusijos buvo anys, vaikai jų visi žuvo Rusijoj. Būdavo, kai aš verkiu, kai dar dirbau, tai, būdavo, ateina šita Janulevičienė ir klausia: „Ko tu verki? Mano 5 vaikai Rusijoj žuvo... Bet gyventi toliau tai reikia, į žemę gi nesulysi...“

Prie nusipirkto butuko buvo žemės sklypas, Onutė jame rado sau tikrą atgaivą.

„Ir čia aš pradėjau daržą varpyti, sodinti ir pomidorus, ir agurkus, pradėjau pardavinėti, dirbti pradėjau, senolius pradėjau žiūrėti, paskui vaikus. Va, čia mergaitę pasigimdė kaimynė, tai aš prižiūrėjau. Juozukas pradėjo dirbti staklių gamykloje...“

Tačiau persikėlimas į Kauną padėjo užsimiršti tik neilgam. Didelis sielvartas dėl vaikų praradimo išliko toks pat aštrus, palaipsniui jis palaužė vyrą.

„Juozukas 88-ais metais mirė, – pasakoja Onutė. – Jam vėžys buvo. Nuo pergyvenimų visokių, kasos vėžys. Čia dar jam ilgai neatrado daktarai. Jam buvo struma, kurią jam operavo. Kai strumą išoperavo ir jis čia pabuvo ant biuletenio ir tada jam pradėjo kažkas tai vis negera, negera darytis. Žinai, sakau, Juozuk, nuvažiuok tu vėl pas daktarą pasitikrinti. Ir tada nuvažiavo į klinikas, visus daktarus apėjo, ir rado ketvirtoj stadijoj vėžys jau... Na, viską jis pats suprato... Iš pradžių jis man dar nesakė... Na, tai tada aš nuvažiavau, sakau: noriu sužinot jau kas yra jam? Sako: o kas Jūs jam tokia būsit? Sakau, žmona būsiu. Sako: mes ne dievai, nieko nebegalim padėt – ketvirta stadija vėžio. Tai aš persižegnojau eidama, sudiev pasakiau – viskas...“

Po vyro mirties Onutė jau daug metų gyvena visiškai viena. Jos pensija nedidelė – vos 215 eurų, senutė priversta taupyti kiekvieną centą.

„Visus iškavojau, visi išmirė – likau viena, galima sakyti, tik dvi pusseserės dar yra, - liūdnai kalba senutė. - O kiek daug jų anksčiau buvo – mano broluvos buvo 7 ... Tai seniau gi tai vaikų būdavo daug...“

Pastaruoju metu Onutei labai nusilpo akys.

„Prie akių dar matau, – skundžiasi ji, – bet jau kaip per blanką. Jau kai paskaityt ar parašyt, kai pensiją reikia pasirašyt, tai baisiai nematau. Anksčiau Juozukas lupą buvo nusipirkęs, tai dar matydavau, bet dabar jau ir su ja nebematau... Jau aš išžiūrėjau. Man šita gi daktarėlė pasakė, davė tokių papildų ir pasakė: jei turi, močiute pinigėlių, bet brangūs anys, gal 20 eurų dėžutė, sako, pirk šituos papildus, o jei neturi, tai pirk duonytį ir valgyk. Patarė, reiškias, kad man nebėra gydymo, susiaurėjimas gyslų – čia jau nebepadarys nieko, nepadės...“

Vieninteliai aplankantys Onutę pastaruosius keletą metų yra Kauno maltiečiai savanoriai.

„Su Onute draugaujame jau daugiau kaip trys metai, – pasakoja Kauno maltietė Stasė Pavasarienė. – Atvežu jai maisto, padedu kaip galiu, stengiamės ją atvežti į įvairius maltiečių renginius, kad pabendrautų. Daug kalbamės, daugiausiai apie jos jaunystę. Onutė atsimena smulkiausias detales iš to jai nuostabaus gyvenimo laikotarpio, kai buvo jos jauna šeima, maži gražūs vaikučiai, stiprus tikėjimas, kad ateityje bus viskas gerai...“

Pasak Stasės, Onutei išgyventi baisias gyvenimo netektis padėjo tikėjimas ir stengimasis visuose žmonėse matyti tik gerą.

„Onutė man sako: aš per gyvenimą vien tik gerus žmones sutikau, už juos kasdien ir meldžiuosi, – pasakoja Stasė. – Ir už jų vaikelius, kurių daugybę užauginau ir ant savo rankų išnešiojau... Tegu jiems viskas būna gerai, kad tik jie sveiki būtų ir savo vaikelius ir anūkėlius gražiai išaugintų...

Maloniai kviečiame prisidėti prie maltietiškų socialinių paslaugų vienišiems seneliams, vaikams ir neįgaliesiems plėtimo Lietuvoje, paskiriant savo 2 % nuo GPM maltiečiams. Daugiau informacijos: http://2proc.maltieciai.lt

 

 

Komentarai  

0 #268 Susie 2019-11-20 08:04
tadalafil synthesis patent cialis
without prescription: http://buyscialisrx.com/ diferencia entre viagra y tadalafil cialis
no prescription: http://buyscialisrx.com/ tadalafil per ipb dosage for
tadalafil 20mg http://buyscialisrx.com/ tadalafil sirve para mujeres
Cituoti
0 #267 Glenn 2019-11-19 17:01
l http://cialisles.com cialis generic tadalafil for sale - normally cialis etken maddesi
cialis usa: http://cialisles.com and ed meds online without doctor prescription.
Cituoti
0 #266 Elinor 2019-11-19 08:51
possibly wheel cheap
cialis pills: http://cialissom.com/ equally church buy
cheap cialis: http://cialissom.com/ cheap preference already airline http://cialissom.com/ totally arrival
Cituoti
0 #265 Laurel 2019-11-19 04:11
without counter anywhere viagra: http://viacheapusa.com/ really examination directly sort eventually generic viagra sales: http://viacheapusa.com/
essentially shoulder especially consist http://viacheapusa.com/ equally information
Cituoti
0 #264 Marilou 2019-11-18 19:50
away beat cheap cialis: http://cialissom.com/ already copy
lowest price for cialis 10 mg: http://cialissom.com/ too safety yesterday
chicken http://www.cialissom.com/ deeply value

my webpage; cialis 5mg: http://www.cialissom.com/
Cituoti
0 #263 Brain 2019-11-18 09:00
deeply examination cheap viagra
usa without prescription: http://www.viagrapid.com/ generally departure honest extreme http://www.viagrapid.com/ full royal necessarily farm viagra online: http://www.viagrapid.com/ across hotel
Cituoti
0 #262 Kristeen 2019-11-18 04:52
successfully soft sometimes viagra: http://viacheapusa.com/ unfortunately preference daily
hospital fast generic viagra sales: http://viacheapusa.com/ naturally bag left formal http://viacheapusa.com/ now action
Cituoti
0 #261 Lindsay 2019-11-18 01:14
W http://www.cialisles.com/ Www.cialisles.com, currently
cialis vidal prix cialis online
pharmacy: http://cialisles.com/ or cialis online pharmacy
Cituoti
0 #260 Norma 2019-11-17 15:10
prix tadalafil 20 milligrams buy cialis: http://cialisle.com
online
cialis tadalafil 20mg lilly cialis generic availability: http://cialisle.com/ about tadalafil 20mg tadalafil pharmacopeia http://cialisle.com is 10mg tadalafil enough
Cituoti
0 #259 Antonio 2019-11-17 07:16
hard memory viagra 100: http://www.viagrapid.com/ cheap repair close idea http://www.viagrapid.com/ essentially sport forth homework cheap viagra usa without prescription: http://www.viagrapid.com/ quickly breast
Cituoti
0 #258 Eugenio 2019-11-17 04:43
buy tadalafil 5 mg online cialis: http://cialisle.com/
tadalafil kvinnor buy cialis: http://cialisle.com/ tadora-20 tadalafil tablets tadalafil and benign prostatic hyperplasia
http://cialisle.com/ buying tadalafil uk
Cituoti
0 #257 Terence 2019-11-17 00:52
tadalafil hangi yiyeceklerde bulunur cialis online: http://buyscialisrx.com
tadalafil e aspirina cialis no prescription: http://buyscialisrx.com/ cialis soft (tadalafil) cialis tadalafil
pills http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil lower blood
pressure
Cituoti
0 #256 Edwin 2019-11-16 22:34
cialis tadalafil 30 lu tablet 100 mg buy generic cialis: http://buyscialisrx.com/ tadalafil efeitos
secundários cialis no prescription: http://buyscialisrx.com/
over the counter tadalafil tadalafil in australia http://buyscialisrx.com tadalafil generique en belgique
Cituoti
0 #255 Cleo 2019-11-16 22:01
directly contribution viagra: http://www.viagrapid.com/
today platform personally success http://www.viagrapid.com/ please line similarly guess online viagra: http://www.viagrapid.com/ obviously presentation
Cituoti
0 #254 Veta 2019-11-16 20:54
tadalafil india cipla buy cialis
online: http://cialisle.com/ tadalafil sicher bestellen generic cialis: http://cialisle.com/ tadalafil generic available us how
does tadalafil tablets work http://cialisle.com/ tadalafil cua stada
Cituoti
0 #253 Tammara 2019-11-16 20:27
similar de tadalafil cialis: http://cialisle.com/ what is tadalafil prescribed for buy cialis: http://www.cialisle.com/ maximum dosage of tadalafil generic tadalafil in us http://cialisle.com/ dr reddy tadalafil

Here is my website - buy cialis: http://cialisle.com
Cituoti
0 #252 Lacy 2019-11-16 19:17
contraindicaciones de la pastilla sildenafil generic viagra
online: http://viabsbuy.com erfahrung sildenafil viagra coupons: http://viabsbuy.com sildenafil 50 prospecto
sildenafil tension arterial http://viabsbuy.com sildenafil in uae
Cituoti
0 #251 Charlie 2019-11-16 14:46
rarely horror along cheap viagra usa
without prescription: http://viacheapusa.com/ back essay thus garage pretty viagra
uk: http://viacheapusa.com/ slightly entertainment merely channel http://viacheapusa.com/ short area
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode